Att leda genom kommunikation

Idag talar man ofta om värderingsstyrda organisationer, d v s organisationer som genomsyras av tydliga värderingar och där medarbetarna baserar sitt handlande på dessa värderingar. Ledarens uppgift blir då att hela tiden göra organisationens värderingar tydliga och kända av alla medarbetare.

Ideella organisationer tror ofta att de är värderingsstyrda för att det yttersta syftet med organisationen har denna karaktär, medan organisationen i praktiken styrs efter helt andra principer.

Att leda komplexa organisationer

Vi som arbetar med Management by Communication har mångårig erfarenhet av kommunikationens roll när det gäller att leda en organisation både inom näringslivet och inom Svenska kyrkan. Vi ser att många organisationer har problem med sin kommunikation och att det hänger samman med brister i organisation och ledarskap och att man ofta saknar förståelse för kommunikationens roll och dess möjlighet att utveckla organisation och verksamhet.

Ideella organisationer är ofta mer komplicerade att leda än t ex kommersiella organisationer eftersom flera intressenter har en aktiv roll i det dagliga arbetet. Det kan gälla relationen förtroendevalda, anställda och frivilliga medarbetare. I en kommersiell organisation har man oftast en tydlig producent–konsument-relation medan man i en ideell organisation strävar efter att alla ska vara medskapare av verksamheten.

Ordning och reda

Vår erfarenhet är att man kan utveckla en organisations kommunikativa förmåga genom att arbeta med två parallella processer, dels bör man förtydliga organisationens syfte, strategier och mål och dels bör man skapa ordning och reda i planeringsprocesser och det vi kallar kommunikationssystemet. Detta arbete kan ske parallellt, men man kan gärna börja med att skapa ordning och reda i processerna, eftersom det ger lite arbetsro för den ganska krävande processen att ställa sig frågan vem man är till för och vad den man är till för har för behov.

För att få ordning och reda på planeringsprocesser, resursutnyttjande och få överblick över planerad verksamhet behöver man skapa tydliga processbeskrivningar, bokningsrutiner och helst införa ett datoriserat bokningssystem. Det är ett ganska omfattande arbete som berör all personal och eventuellt även förtroendevalda och frivilliga medarbetare. Vi har erfarenhet av sådana projekt.

Vem är vi till för?

När man fått ordning och reda och överblick över sin verksamhet och resursutnyttjande, så bör man ta itu med mer grundläggande frågor om vilket syfte, vilka strategier och vilka mål man har med sin verksamhet. Då finns förutsättningar att ta steget mot att bli en värderingsstyrd organisation.

Läs mer om uppdrag vi kan hjälpa till med